วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทยนานถึง 417 ปี เมื่อเสียกรุงครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2310 จึงปรากฏร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองในอดีต กรมศิลปากรได้มาขุดแต่งระหว่างปีพ.ศ.พบซากโบราณสถานและโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก ได้แก่พระบรมสารีริกธาตุ เครื่องราชูปโภคทองคำ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น