วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วัดพิชัยสงคราม

วัดพิชัยสงครามตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับสถานีรถไฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำป่าสัก สร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2900 เป็นวัดโบราณมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีนามปรากฏในราชพงศาวดาร ว่า " วัดพิชัย " บางแห่งเขียนว่า " วัดพิไชย " ได้เปลี่ยนนามใหม่ว่า " วัดพิชัยสงคราม " ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณรัชกาลที่ 4 หรือ 5 ในคราวที่ได้มีการบูรณะปฎิสังขรณ์เนื่องจากเป็น วัดร้างในช่วงปลายสมัยอยุธยาเป็นต้นมาที่ได้นามอย่างถือเอาเหตุผลที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ตีฝ่าวงล้อมข้าศึกออกจากวัดพิชัยมาได้ นับว่าได้รับชัยชนะ ต่อมาเมื่อได้มีการบูรณะปฎิสังขรณ์วัดขึ้นจึงขนานนามวัดใหม่เป็นการเทิดพระเกียรติและอนุสรณ์แห่งสถานที่วัดนี้ วัดพิชัยสงครามนับเข้าเป็นวัดชนิดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 1920

อยุธยา

อยุธยา

อยุธยา

พระราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน มหาราช

อยุธยาพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสิน พร้อมป้ายวัดพิชัยสงคราม ถ่ายจากโป๊ะในแม่น้ำป่าสักทางลงโป๊ะ มั่นคงดีมากๆไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น