วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทยนานถึง 417 ปี เมื่อเสียกรุงครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2310 จึงปรากฏร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองในอดีต กรมศิลปากรได้มาขุดแต่งระหว่างปีพ.ศ.พบซากโบราณสถานและโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก ได้แก่พระบรมสารีริกธาตุ เครื่องราชูปโภคทองคำ


วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การยื่นขอวีซ่า ณ สถานทูตนิวซีแลนด์


การสมัครวีซ่าเพื่อทำการศึกษาต่อ ณ ประเทศนิวซีแลนด์

การไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะประเทศใดก็ตาม จำเป็นอย่างมาก ที่จะต้องมีการสมัครวีซ่าเพื่อให้เข้าเมืองได้อย่างถูกกฎหมายเสียก่อน โดยมากแล้ว เอกสารที่จำเป็น ณ วันสมัครวีซ่านั้น ขอย้ำว่า ถ้าเป็นแบบภาษาไทย จะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษเสียก่อน มิฉะนั้นก็ใช้ไม่ได้

การพิจารณาวีซ่าจะขึ้นอยู่กับเอกสารที่เรายื่น และข้อมูลที่เรากรอกในแบบฟอร์ม

สถานฑูตนิวซีแลนด์นั้นอยู่ที่ตึก M THAI TOWER, ALL SEASONS PLACE ตรงถนนวิทยุ แถวๆเพลินจิต เราสามารถมารับแบบฟอร์มจากที่นี่ได้โดยตรง หรือจะดาวน์โหลดเอาจากเน็ตก็ได้ ที่

แบบฟอร์มการสมัครวีซ่านิวซีแลนด์

ตรงนี้ ขอย้ำว่า ตอนนี้สถานฑูตเปิดให้ยื่นวีซ่าได้ ช่วงเช้า 0900-1130 ถ้ามาไม่ทัน ต้องรอช่วงบ่าย 1300-1500 


เอกสารที่จำเป็น คือ
๐ แบบฟอร์มที่กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมรูปถ่ายสีหรือขาวดำขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
๐ ค่าธรรมเนียม 7100 บาท ทั้งนี้ต้องจ่ายเป็นบัตรเครดิต หรือเช็ค เท่านั้น ทางสถานฑูตไม่รับเงินสด และจะไม่มีการคืนค่าวีซ่า ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร
๐ หนังสือเดินทาง
๐ เอกสารการตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษา ที่ต้องระบุ ชื่อนักเรียน ระยะเวลาการเรียน วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุด พร้อมใบเสร็จจากสถานศึกษา
๐ ใบรับรองสถานภาพทางการเงิน และ ต้องกรอกแบบฟอร์ม Financial Undertaking for a student ด้วย
คลิกเพื่อดาวน์โหลด Financial Undertaking for a Student
๐ 
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน หรือ Bank Statement ของผู้ค้ำประกันที่แสดงให้เห็นว่าผู้ค้ำประกันสามารถดูแลค่าใช้จ่ายของผู้ขอวีซ่าได้ พร้อมจดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้ค้ำประกัน ระบุถึงรายได้ต่อปี (รวมโบนัส) ตำแหน่ง และอายุการทำงาน จดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/หน่วยงาน/ห้างร้านเท่านั้น หากผู้ค้ำประกันเป็นเจ้าของกิจการ/บริษัท/ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองของบริษัทหรือหลักฐานการจดทะเบียน ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐานทางการเงินของบริษัท ได้แก่ บัญชีเงินฝากของกิจการ/บริษัท/ห้างร้านนั้นๆ
๐ ใบแจ้งผลการเรียน จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่
๐ หลักฐานความประพฤติ - หากอายุมากกว่า 17 ปี และต้องการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป จะต้องยื่นใบรับรองความประพฤติ ซึ่งสามารถขอได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน ทั้งนี้ ใบรับรองนี้ มีอายุเพียงแค่ 6 เดือนเท่านั้น

๐ ใบตรวจโรค ในกรณีที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์นานกว่า 1 ปี (รวมเวลาที่เคยศึกษาแล้ว ด้วย) จะต้องยื่นใบตรวจสุขภาพ FULL MEDICAL CHECK ซึ่งต้องให้ รพ. บำรุงราษฎร์ หรือ สมิติเวช หรือ GLOBAL DOCTOR หรือ BANGKOK NURSING HOME ตรวจ เท่านั้น

คลิกเพื่อดาวน์โหลด FULL MEDICAL & CHEST X RAY CERTIFICATE FORMเมื่อมีเอกสารครบทุกอย่างแล้ว เราก็เดินทางมาที่นี่.... ตึก M THAI TOWER ซึ่งอยู่ ถนนวิทยุ... เมื่อเข้ามาก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้... 


เดินทางมาถึง ตึก M THAI TOWER ซึ่งอยู่ด้านหลังภาพ
ด้านหน้าตึก M THAI TOWER


ตอนเข้าต้องทำการ แลกบัตร ตามมาตรการความปลอดภัย ของตึก M THAI


สถานฑูตอยู่ชั้นที่ 15


เมื่อขึ้นไปแล้ว ด้านหน้าทางเข้า จะมีจนท.ตรวจความถูกต้องของเอกสารเบื้องต้นว่าเอกสารครบตามต้องการหรือไม่ จึงจะให้บัตรคิวเข้าไปรอเรียกข้างใน

ตอนนี้เราก็ได้บัตรคิวมาแล้ว เข้าไปข้างในกันเล้ยยยย...

โฉมหน้าของ Immigration NZ

เมื่อถึงคิว ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความถูกต้องอีกที และเมื่อเห็นว่าเอกสารครบแล้ว จะให้จ่ายค่าธรรมเนียมกันตรงนั้นเลย และเขียนใบนัดให้มารับ ในอีก 7 วัน (ในกรณีที่ INZ ต้องการเอกสารเพิ่ม ทางเจ้าหน้าที่จะโทร.มาหาตามเบอร์โทร.ที่ได้ให้ไว้ในแบบฟอร์ม)

พอถึงวันนัด เราแค่ไปรับ (สถานฑูตเปิดรับวีซ่าช่วงบ่าย ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 1300-1500) เท่านี้ก็เรียบร้อย

 


วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วัดพิชัยสงคราม

วัดพิชัยสงครามตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับสถานีรถไฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำป่าสัก สร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2900 เป็นวัดโบราณมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีนามปรากฏในราชพงศาวดาร ว่า " วัดพิชัย " บางแห่งเขียนว่า " วัดพิไชย " ได้เปลี่ยนนามใหม่ว่า " วัดพิชัยสงคราม " ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณรัชกาลที่ 4 หรือ 5 ในคราวที่ได้มีการบูรณะปฎิสังขรณ์เนื่องจากเป็น วัดร้างในช่วงปลายสมัยอยุธยาเป็นต้นมาที่ได้นามอย่างถือเอาเหตุผลที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ตีฝ่าวงล้อมข้าศึกออกจากวัดพิชัยมาได้ นับว่าได้รับชัยชนะ ต่อมาเมื่อได้มีการบูรณะปฎิสังขรณ์วัดขึ้นจึงขนานนามวัดใหม่เป็นการเทิดพระเกียรติและอนุสรณ์แห่งสถานที่วัดนี้ วัดพิชัยสงครามนับเข้าเป็นวัดชนิดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 1920

อยุธยา

อยุธยา

อยุธยา

พระราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน มหาราช

อยุธยาพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสิน พร้อมป้ายวัดพิชัยสงคราม ถ่ายจากโป๊ะในแม่น้ำป่าสักทางลงโป๊ะ มั่นคงดีมากๆ